هزینه زندگی در کانادا

هزینه زندگی در کانادا

هزینه در شهر های کوچک کمتر از شهر های بزرگ است و البته شانس یافتن کار هم در شهر های کوچک تر کمتر خواهد بود. در صورتی که هزینه تحصیل در کانادا را حتی بدون بورسیه میتوانید تامین کنید،اما اگر نیاز به بورسیه شدن برای تحصیل دارید نگران نباشید به هزینه های تحصیل بورس های زیادی (مخصوصا دانشجویان برتر) تعلق میگیرد و بیشتر این بورس ها برای مقاطع فوق لیسانس و بالاتر می باشد ولی برای مقطع لیسانس هم تعدادی این بورس ها وجود دارد که میتواند هزینه تحصیل در کانادا را کاهش چشمگیری دهد. فرصت های شغلی دانشجویی در این کشور پهناور بسیار زیاد است و امکان کار پاره وقت هزینه  در حین تحصیل نیز فراهم است .  البتهتوصیهمیکنیمکهحداقلبرایسالاولبهاندازههزینهتجصیلوهزینهزندگیبودجهدرنظربگیرید. هزینهتحصیلدرکانادابههمراههزینهزندگیدرکانادابرایسالاولدرحدود۵۰تا۸۰ میلیونتومان خواهد بود.

شهریه دانشجویان بین المللی در کانادا: میانگین شهریه برای هر سال بین ۱۲۰۰۰ تا۲۰۰۰۰ دلار

شهریه دانشجویان کانادایی: میانگین شهریه در هر سال بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار

شهریه دانشجویان کبکی در استان کبک:  میانگینشهریهدرهرسالبین۱۰۰۰تا۳۰۰۰دلار

هزینه زندگی بین ۷۰۰ تا۱۰۰۰دلاردرماه

اثبات تمکن مالی

برای اخذ ویزا باید اثبات کرد که برای هزینه زندگی در سال اول مشکلی وجود ندارد این مبلغ به صورت زیر محاسبه میشود.

در صورت مجرد بودن هزینه شهریه به علاوه ۱۲۰۰۰ دلار کانادا

در صورت متاهل بودن هزینه شهریه به علاوه ۱۸۰۰۰ دلار کانادا

در صورت تاهل و داشتن فرزند هزینه شهریه به علاوه ۲۲۰۰۰ دلار کانادا

یک نکته بسیار جالب این است که درکانادا فرهنگ عمومی بر این است که در رستوران ها و تاکسی ها انعام(تیپ) میدهند که اگر این انعام کم باشد یا نباشد دلیل بر بی احترامی و یا دلیل نارضایتی از سرویس می باشد.معمولا ۱۵ الی ۲۰ درصد از فاکتور را انعام میدهند.نکته جالبتر این است که بر انعام گرفتن نیز در کانادا مالیات تعلق می گیرد.

 

 

فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و بررسی مدارک